7 yrs - Translate - Youtube

VASSY's Bad takes double platinum - https://www.youtube.com/watch?v=IKFQHg4xmv8